Μορφολογία © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Διάβρωση και απόθεση εντοπίζεται στο "μέσο ρου" του Αλφειού Λεκάνη απορροής, πηγές Αλφειού Αλφειός πηγή ζωής Δέλτα Αλφειού Βιολογικός καθαρισμός Μεταβολές των ακτών στις εκβολές Γεωλογικοί σχηματισμοί κατά μήκος του Αλφειού Το συνολικό μήκος του ποταμού θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρεις ενότητες: 1. Τον "άνω ρου" που έχει ιδιαίτερα ορεινό και έντονο σε απότομες διακυμάνσεις ανάγλυφο. 2. Τον "μέσο ρου" όπου το ποτάμι έχει αρκετά μεγάλη ταχύτητα ροής ακόμη 3. Τον "κάτω ρου" που είναι ουσιαστικά το πεδινό τμήμα του ποταμού πριν τις εκβολές. Στα τρία αυτά διαφορετικά τμήματα του ποταμού έχουμε ιδιαίτερη συμπεριφορά του νερού:   Α. Διάβρωση παρατηρείται στον "άνω ρου" του ποταμού εξαιτίας της μεγάλης  ταχύτητας ροής και του έντονου ανάγλυφου. Β. Διάβρωση και απόθεση εντοπίζεται στο "μέσο ρου" του Αλφειού επειδή διαθέτει μορφολογικό ανάγλυφο χωρίς εξάρσεις και σχετικά ομαλή ροή. Γ. Απόθεση παρατηρείται στον "κάτω ρου" και κοντά στις εκβολές του ποταμού διότι το έδαφος παρουσιάζει ελάχιστη κλίση, σχεδόν μηδενική.    Υλικά που έχουν μεταφερθεί από άλλες περιοχές, έχουν αποτεθεί λοιπόν στην κοίτη του ποταμού, στο μέσο και κάτω ρου. Το υλικό αυτό γίνεται πιο λεπτόκοκκο όσο  πλησιάζουμε προς τις εκβολές του Αλφειού και πιο αδρομερές όσο απομακρυνόμαστε από αυτές. Από το κέντρο του ποταμού προς τις παρυφές της κοίτης το πάχος των  αποθέσεων μειώνεται (αποσφηνούται).   Στον κύριο άξονα του ποταμού για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας υπολογίζεται ότι το πάχος των αποθέσεων είναι 15-20 μέτρα ενώ στις εκβολές 60-70 μέτρα. Το μητρικό πέτρωμα πάνω στο οποίο κάθονται τα φερτά υλικά είναι το υγιές υπόβαθρο της περιοχής και η σύστασή του είναι αργιλομαργαϊκής φύσης. Το πάχος του δε είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η δύναμη του νερού σε πολλά σημεία έχει διαβρώσει το μητρικό πέτρωμα και το έχει αντικαταστήσει με φερτά υλικά. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από κροκάλες, χαλίκια και άμμους.    Σε γεωτρήσεις που έγιναν για ανεύρεση πετρελαίου στην περιοχή Μυρτιάς-  Κατακόλου και έφθασαν σε βάθος 2.000-2.500 μ. δεν ξεπέρασαν τους σχηματισμούς  αργιλομαργαϊκής φύσης που αποτελούν το μητρικό πέτρωμα. Στην περιοχή ευρύτερα της Αρχαίας Ολυμπίας έχουμε επιφανειακές εκδηλώσεις των σχηματισμών αυτών. Τα πετρώματα αυτά διασχίζονται από ψαμμιτικούς ορίζοντες. Είναι η γνωστή αρκόζη, πέτρωμα που τρίβεται εύκολα και γίνεται άμμος. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πως κατάντι του φράγματος η εναπόθεση φερτών  υλικών έχει σχεδόν μηδενισθεί λόγω της ύπαρξης του φράγματος στο Φλόκα και του φράγματος της ΔΕΗ στο Λάδωνα. Έτσι η προσθήκη γης στη θάλασσα έχει σταματήσει στις εκβολές του Αλφειού και πολύ συχνά η θάλασσα κερδίζει τις χαμένες θέσεις τις, καταστρέφοντας διάφορες αυθαίρετες κατασκευές που συναντά. Ενώ σε άλλα σημεία του ποταμού όπως κοντά στα δημοτικά διαμερίσματα Αλφειούσας και Σαλμώνης η  καταχρηστική αφαίρεση φερτών υλικών για οικοδομικές και κατασκευαστικές χρήσεις επέφερε την πλήρη αποκάλυψη του μητρικού πετρώματος του ποταμού που έχει  παραδοθεί στη διαβρωτική ικανότητα του νερού. Στο μέσο και κάτω ρου του ποταμού, τα φερτά υλικά είναι πιο λεπτόκοκκα Φερτά υλικά ανάντι του φράγματος "κάτω ρου" που είναι ουσιαστικά το πεδινό τμήμα του ποταμού πριν τις εκβολές Φερτά υλικά από κροκάλες και χαλίκια Για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας υπολογίζεται ότι το πάχος των αποθέσεων είναι 15-20 μέτρα